نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس کامپیوتر

کلاس کامپیوتر


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ  کلاس آموزش مبانی کامپیوتر  شامل ترفند ها و موارد مورد نیاز همکاران آموزش داده شد . شایان ذکر است این  دوره  به درخواست همکاران اداری و آموزشی  و در  محل اداره آموزش و پرورش  با حضور همکاارن و در طی 12 جلسه و هفته ای 3 جلسه تشکیل گردید .