نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهرتشکیل شد

چهارمین جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهرتشکیل شد


چهارمین جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهرتشکیل شد

به گزارش روابط  عمومی آموزش و پرورش زارچ چهارمین جلسه کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر منطقه زارچ  با حضور اعضاء تشکیل شد.

 کارشناس امور اداری و تشکیلات و دبیر کمیته انتصابات ستاد پروژه مهر به ارائه درخواست های اخذ شده نمود و با موافقت رئیس و اعضاء کمیته به درخواست ها با توجه به نیاز بعضی آموزشگاهها به معاون و مدیر ترتیب اثر داده شد.