نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوند مدارس

پیوند مدارس


پیوند مدارس
ردیفمقطع تحصیلیجنسیتواحد سازمانی  
1ابتدایی دوره اول و دومپسرانهابن سینا  
2ابتدایی دوره اول و دومپسرانهشهید محمد کریمی(ره)  
3ابتدایی دوره اول و دومپسرانهشهید اخوان رحیمی(ره)  
4ابتدایی دوره اول و دومپسرانهشریعتمداری(ره)  
5ابتدایی دوره اول و دومپسرانهشهيد محمدكاظم ابوترابي(ره)  
6ابتدایی دوره اول و دومپسرانهگودرزی  
7ابتدایی دوره اول و دومپسرانهشهید صمدی(ره)  
8ابتدایی دوره اول و دومپسرانهشهيدان طاهري زاده(ره)  
9ابتدایی دوره اول و دوم (غیر انتفاعی)دخترانهعفاف  
10ابتدایی دوره اول و دومدخترانهپانزده خرداد   
11ابتدایی دوره اول و دومدخترانهشهید دهستانی(ره)  
12ابتدایی دوره اول و دومدخترانهصدیقه کبری(س)  
13ابتدایی دوره اول و دومدخترانهشهید عامل هوشمند(ره)  
14ابتدایی دوره اول و دومدخترانهشهید ناصر کریمی(ره)  
15ابتدایی دوره اول و دومدخترانهجمیله کریمی  
16ابتدایی دوره اول و دومدخترانهادب اله آباد  
      
      
      
17دوره اول متوسطه (غیرانتفاعی)پسرانهامام حسین (ع)  
18دوره اول متوسطهدخترانهقمر بنی هاشم  
19دوره اول متوسطهدخترانهفاطمیه  
20دوره اول متوسطهدخترانهشهید محمدرضا خسروی  
21راهنماییدخترانهشهید ترابی(ره)  
22

دوره اول متوسطه (نمونه دولتی)

پسرانه

امام حسن مجتبی (ع)

  
23دوره اول متوسطه
پسرانه شهید محمد حسین ذاکری(ره)
  
24دوره اول متوسطه
پسرانه شهید ترابی(ره)
  
 

 

 
  
 
    
      
25دوره دوم متوسطه (نمونه دولتی)پسرانهحضرت علی ابن ابیطالب(ع)  
26دوره دوم متوسطهپسرانهطالقانی(ره)  
27دوره دوم متوسطهدخترانهانديشه  
28دوره دوم متوسطهدخترانهبنت الهدی  
29دوره دوم متوسطه (هنرستان)دخترانهکوثر  
30دوره دوم متوسطه (هنرستان)پسرانهشهید مدنی(ره)  
31دوره دوم متوسطه (مجتمع)دخترانهکوثر(بنت الهدی،شهید خسروی)  
32دوره دوم متوسطه (هنرستان)پسرانهشهید رجایی(ره)  
33دوره دوم متوسطه (دبیرستان)دخترانهبزرگسالان مریم  
34دوره دوم متوسطه (دبیرستان)پسرانهبزرگسالان آیت ا.. خامنه ای  
35دوره دوم متوسطه (دبیرستان)دخترانهآموزش از راه دور مهر  
36اداریمختلطکانون شهید صدوقی  
37دوره دوم متوسطهمختلطآزمایشگاه و پژوهشسرای شهید باقیان