نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوند مدارس

پیوند مدارس


پیوند مدارس
ابتدایی دوره اول و دوم ابن سینا 03523672440 يزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - خيابان ابن سينا
ابتدایی دوره اول و دوم شهید محمد کریمی(ره) 03523672810 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - کوچه شهید عباسعلی صادقی
ابتدایی دوره اول و دوم شهید اخوان رحیمی(ره) 03523672220 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - روبروی کوچه دفتر امام جمعه
ابتدایی دوره اول و دوم شریعتمداری(ره) 03523672666 یزد - زارچ - بلوار صاحب الزمان - کوچه شریعت
ابتدایی دوره اول و دوم شهيد محمدكاظم ابوترابي(ره) 03523674849 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - جنب حوزه مقاومت بسیج
ابتدایی دوره اول و دوم گودرزی 03523672089 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - اله آباد - کوچه زرتشتیان
ابتدایی دوره اول و دوم شهید صمدی(ره) 03523672828 يزد - زارچ - بلوار شهید صدوقی - کوچه باقرالعلوم
ابتدایی دوره اول و دوم شهيدان طاهري زاده(ره) 03523676981 یزد - زارچ - بلوار صاحب الزمان - جنب میدان ولیعصر
ابتدایی دوره اول و دوم (غیر انتفاعی) عفاف 03523674500 یزد - زارچ - بلوار شهید صدوقی - کوچه شهید انتظاری
ابتدایی دوره اول و دوم پانزده خرداد  03523673707 یزد - زارچ - سرچشمه - ابتدای بلوار شهید صدوقی
ابتدایی دوره اول و دوم شهید دهستانی(ره) 03523672797 یزد - زارچ - خیابان مجلسی - جنب درمانگاه طالقانی
ابتدایی دوره اول و دوم صدیقه کبری(س) 03523672381 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - کوچه کوثر
ابتدایی دوره اول و دوم شهید عامل هوشمند(ره) 03523672685 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - جنب حوزه مقاومت بسیج
ابتدایی دوره اول و دوم شهید ناصر کریمی(ره) 03523672820 یزد - زارچ - بلوار شهید صدوقی - کوچه اندیشه
ابتدایی دوره اول و دوم جمیله کریمی 03523675490 یزد - زارچ - بلوار صاحب الزمان - جنب میدان ولی عصر
ابتدایی دوره اول و دوم ادب اله آباد 03523672089 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - اله آباد - کوچه شهید غفاری
دوره اول متوسطه (نمونه دولتی) امام حسن مجتبی (ع) 03523678620 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - شهرک قدس
دوره اول متوسطه شهید محمد حسین ذاکری(ره) 03523672844 یزد - زارچ - خیابان مجلسی - جنب درمانگاه طالقانی
دوره اول متوسطه شهید ترابی(ره) 03523672740 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - پشت حسینیه اعظم
دوره اول متوسطه (غیرانتفاعی) امام حسین (ع) 03523670220 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - اله آباد - کوچه احسان
دوره اول متوسطه قمر بنی هاشم 03523675677 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - کوچه مسجد امام حسن مجتبی
دوره اول متوسطه فاطمیه 03523672191 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - کوچه شهید عباسعلی صادقی - جنب پارک
دوره اول متوسطه شهید محمدرضا خسروی 03523672299 یزد - زارچ - خیابان مجلسی - کوچه امامی
راهنمایی شهید ترابی(ره) 03523672740 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - پشت حسینیه اعظم
راهنمایی شهید محمد حسین ذاکری(ره) 03523672844 یزد - زارچ - خیابان مجلسی - جنب درمانگاه طالقانی
راهنمایی (غیرانتفاعی) امام حسین(ع) 03523670220 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - اله آباد - کوچه احسان
راهنمایی باقرالعلوم(ع) 03523672980 یزد - زارچ - بلوار شهید صدوقی - کوچه باقرالعلوم - راهنمایی باقرالعلوم
راهنمایی شهيد محمدرضا خسروي(ره) 03523672299 یزد - زارچ - خیابان مجلسی - کوچه امامی
راهنمایی راهنمایی فاطمیه 03523672191 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - کوچه شهید عباسعلی صادقی - جنب پارک
راهنمایی راهنمایی قمر بنی هاشم(ع) 03523675677 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - کوچه مسجد امام حسن مجتبی
دوره دوم متوسطه (نمونه دولتی) حضرت علی ابن ابیطالب(ع) 03523678620 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - شهرک قدس
دوره دوم متوسطه طالقانی(ره) 03523672330 یزد - زارچ - انتهای خیابان امام خمینی - جنب دانشگاه پیام نور
دوره دوم متوسطه انديشه 03523673838 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - کوچه شهید عباسعلی صادقی - جنب پارک
دوره دوم متوسطه بنت الهدی 03523672291 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - روبروی کوچه مسجد جامع
دوره دوم متوسطه شهید مدنی(ره) 03523672215 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - کوچه هنرستان شهید مدنی
دوره دوم متوسطه (هنرستان) شهید مدنی(ره) 03523672215 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - کوچه هنرستان شهید مدنی
دوره دوم متوسطه (دبیرستان) شهید رجایی(ره) 03523675740 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - جنب سالن حر 
دوره دوم متوسطه (هنرستان) شهید رجایی(ره) 03523675740 یزد - زارچ - سرچشمه - بلوار شهید صدوقی - جنب سالن حر
دوره دوم متوسطه (دبیرستان) کوثر 03523678121 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - روبروی کوچه مسجد جامع
دوره دوم متوسطه (هنرستان) کوثر 03523678121 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - روبروی کوچه مسجد جامع
دوره دوم متوسطه آزمایشگاه و پژوهشسرای شهید باقیان 03523677161 یزد - زارچ - خیابان مجلسی - کوچه پژوهش
اداری کانون شهید صدوقی 03523672900 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - جنب میدان شهدا
دوره دوم متوسطه (مجتمع) کوثر(بنت الهدی،شهید خسروی) 03523673939 یزد - زارچ - خیابان امام خمینی - روبروی کوچه مسجد جامع
دوره دوم متوسطه (دبیرستان) بزرگسالان آیت ا.. خامنه ای 03523675504 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - جنب حوزه مقاومت بسیج
دوره دوم متوسطه (هنرستان) بزرگسالان آیت ا.. خامنه ای 03523675504 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - جنب حوزه مقاومت بسیج
دوره دوم متوسطه (هنرستان - داوطلب آزاد) بزرگسالان آیت ا.. خامنه ای 03523675504 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - جنب حوزه مقاومت بسیج
دوره دوم متوسطه (دبیرستان- داوطلب آزاد) بزرگسالان آیت ا.. خامنه ای 03523675504 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - جنب حوزه مقاومت بسیج
دوره دوم متوسطه (هنرستان) بزرگسالان مریم 03523672980 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - کوچه مسجد امام حسن مجتبی
دوره دوم متوسطه (دبیرستان) بزرگسالان مریم 03523672980 یزد - زارچ - خیابان پاسداران - کوچه مسجد امام حسن مجتبی
دوره دوم متوسطه (دبیرستان) آموزش از راه دور مهر 03523677144 یزد - زارچ- بلوار شهید صدوقی -روبروی بانک ملت
دوره دوم متوسطه (هنرستان) آموزش از راه دور مهر 03523677144 یزد - زارچ- بلوار شهید صدوقی -روبروی بانک ملت
راهنمایی آموزش از راه دور مهر 03523677144 یزد - زارچ- بلوار شهید صدوقی -روبروی بانک ملت
دوره اول متوسطه آموزش از راه دور مهر 03523677144 یزد - زارچ- بلوار شهید صدوقی -روبروی بانک ملت