نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه مهر

پروژه مهر


شروع به کار جلسات هماهنگی
آغاز به کار پروژه مهر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ 

اولین جلسه هماهنگی و آغاز به کار پروژه مهر در محل اداره آموزش و پرورش منطقه تشکیل شد .

اعضا این جلسه ضمن مرور نقاط قوت و ضعف در سال گذشته و با هدف ارتقاء کیفی  و کمی  در موضوعات :

بازگشایی مدارس  ، آماده سازی فضای فیزیکی ، توجیح و تبلیغ و اطلاع رسانی ،  پوشش خبری ، ارائه گزارشات دقیق و سریع ، و بررسی موضوعات  ساماندهی نیرو و نیز انتصابات  و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش در این جلسه به سرعت عمل و دقت در ارائه گزارشات اشاره نمودند و یاد آوری کردند . پروژه مهر نمود و نمونه مدیریت یک مجموعه آموزش و پرورش است و تمامی اتفاقات رخ داده در این مدت بیانگر توانایی افراد زیر مجموعه در به سرانجام  رساندن این وظیفه است . 

انتظاری معاون آموزشی اداره نیز با بیان خلاصه اقدامات انجام شده در سال های قبل  وظایف محوله به کمیته های پروژه مهر را بازگو کرد .