نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مدیران مدارس شهرستان زارچ برگزارشد

همایش مدیران مدارس شهرستان زارچ برگزارشدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش زارچ، همایش مدیران مدارس شهرستان زارچ با حضور مدیر آموزش وپرورش برای برنامه ریزی موضوعات ذیل برگزارشد.

دستور کار جلسه:

✔ برنامه ریزی مراسم هفته معلم شهرستان

✔ برنامه ریزی و اقدامات امتحانات پایان سال

✔ دستور العمل ثبت نام جدید برای سال تحصیلی

✔ پیگیری فعالیت های حوزه مالی، آموزش و پرورشی

در این نشست مدیران در خصوص موضوعات جلسه پیشنهادات و نظرات خود را بیان کردند.