نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک ریاست،کادر و انجمن آموزشگاه شهید محمد کریمی

نشست مشترک ریاست،کادر و انجمن آموزشگاه شهید محمد کریمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست مشترک ریاست ،معاونین ،کادر و انجمن آموزشگاه شهید محمد کریمی با حضورکمالی ریاست آموزش و پرورش، انتظاری معاونت آموزشی زارع معاون پرورشی و کارشناسان حراست،ساختمان و تعاون تشکیل شد .