نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه مقاله نویسی

مسابقه مقاله نویسی


مسابقه مقاله نویسی
 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ با حضور معاون آموزشی اداره کل «محمود زارع » جوایزی به برگزیدگان مسابقه مقاله نویسی  از دبیرستان شهید ذاکری اهدا شد .