نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت امام جمعه و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از دانش آموز حادثه دیده

عیادت امام جمعه و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از دانش آموز حادثه دیدهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امام جمعه، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در منزل دانش آموز"حامد طاهری زاده" از وی عیادت  و از نزدیک درجریان بهبود حال این دانش آموز قرار گرفتند.

درپایان آرزوی بهبود سلامتی و شفای کامل برای این دانش آموز از خداوند متعال خواستار شدند.