نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی جناب آقای پور انتظاری

عیادت از همکار فرهنگی جناب آقای پور انتظاریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره آموزش و پرورش بهمراه معاون پشتیبانی، کارشناس بودجه و ساختمان و مدیر دبیرستان نمونه علی ابن ابیطالب از دبیر بازنشسته جناب آقای حاج عباس پورانتظاری عیادت کردند.