نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عملکرد حوزه سنجش و ارزشیابی منطقه مورد بازدید کارشناسان وزارتی قرار گرفت.

عملکرد حوزه سنجش و ارزشیابی منطقه مورد بازدید کارشناسان وزارتی قرار گرفت.کارشناسان وزارتی طرح جامع نظارت از مدارس منطقه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، طی این بازدید یک روزه گروهی از ناظرین و کارشناسان سنجش و ارزشیابی از استان تهران به اتفاق رئیس و کارشناس سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش و پرورش یزد از مدارس دوره متوسطه دوم منطقه زارچ بازدید نموده و عملکرد حوزه امتحانات را در مدارس و منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

شایان ذکر است در پایان در جلسه ای با حضور ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ گزارشی از آموزشگاه های مورد بازدید ارائه گردید.