نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور احکام سنواتی سال 1394 فرهنگیان شاغل زارچ

صدور احکام سنواتی سال 1394 فرهنگیان شاغل زارچ


صدور احکام سنواتی سال 1394 فرهنگیان شاغل زارچ
 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ ؛  " انتظاری " کارشناس امور اداری  گفت:به استناد نامه اداره کل آموزش وپرورش استان ووزارت متبوع وهمچنین مصوبه هیئت  محترم وزیران،احکام سنواتی کارکنان شاغل نیروهای پیمانی و رسمی  آموزش وپرورش زارچ  در سال جدید  با افزایش  14 درصد نسبت به احکام قبلی صادر و به مدارس ارسال شد.  

وی هم چنین از صدور احکام رتبه و طبقه شغلی ، ضمن خدمت و  سایر احکام پرسنلی  فرهنگیان شاغل تا پایان سال 1393 خبر داد.