نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان دختر منطقه در مسابقات دو ومیدانی استان

شرکت دانش آموزان دختر منطقه در مسابقات دو ومیدانی استانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دانش آموزان دختر مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم زارچ در مسابقات دو ومیدانی استان شرکت نمودند.

در پایان این مسابقات، دانش آموزان ابتدایی منطقه موفق شدند مقام سوم تیمی استان را کسب کنند. 

مقام های کسب شده توسط دانش آموزان دختر منطقه زارچ در مسابقات دوومیدانی استان: