نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی معلمین مقطع ابتدایی

سازماندهی معلمین مقطع ابتداییزمان سازماندهی و تکمیل فرم اولویت، از تاریخ 96/06/16 حداکثر تا روز یکشنبه 96/06/19 ساعت 8 صبح می باشد.

 

 

ورود به سامانه و تکمیل فرم