نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمانبندی آزمون مجدد دوره مهارت های عمومی ابتدایی

زمانبندی آزمون مجدد دوره مهارت های عمومی ابتداییبدینوسیله به اطلاع می رساند

بخشنامه زمانبندی آزمون مجدد دوره مهارت های عمومی ابتدایی  از طریق مدارس قابل پیگیری می باشد