نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه پروژه مهر

دومین جلسه پروژه مهر


دومین جلسه روژه مهر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ 

دومین جلسه پروژه مهر  با حضور اعضای کمیته ها در محل اداره تشکیل گردید .

وظایف محوله به کمیته ها قرائت شد 

وظایف  اعضا این جلسه در موضوعات : بازگشایی مدارس  ، آماده سازی فضای فیزیکی ، توجیح و تبلیغ و اطلاع رسانی ،  پوشش خبری ، ارائه گزارشات دقیق و سریع ، و بررسی موضوعات  ساماندهی نیرو و نیز انتصابات  ودر قالب کمیته های ارزیابی عملکرد ، انتصابات ، تائید صلاحیت ، تعمیر و تجهیز  ، توجیه و تبلیغ و سازماندهی  مورد ارزیابی  قرار گرفت  

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش ضمن تقدیر و تشکر از اعضای ستاد در مورد  سرعت عمل در برگزاری  جلسات و حضور به موقع  همکاران  ، ارائه گزارشات و مستندات را در همان روز جلسه خواستار شد .