نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهرستان زارچ

جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان مدارس شهرستان زارچبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ، جلسه روسای انجمن اولیاء و مربیان  مدارس شهرستان زارچ با مدیریت  آموزش و پرورش زارچ در سالن کنفرانس  برگزار شد.

در این نشست به موضوع وظایف و حدود اختیارات انجمن اولیاء و مربیان در مدارس بحث و گفتگو شد.