نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی - توجیهی اتوماسیون اداری ویژه کودکستانهای منطقه زارچ

جلسه آموزشی - توجیهی اتوماسیون اداری ویژه کودکستانهای منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش‌زارچ، جلسه آموزشی - توجیهی اتوماسیون اداری ویژه مدیران کودکستان های منطقه زارچ با حضور معاون آموزشی، مسئول رابط کودکستان ها و کارشناس دبیرخانه برگزار شد.

در این جلسه بعد از آموزش کامل اتوماسیون اداری توسط خانم "دهستانی" کارشناس دبیر خانه اداره آموزش و پرورش زارچ مقررگردید من بعد تمام نامه های مربوط به کودکستان ها از طریق اتوماسیون اداری ارسال و دریافت گردد.