نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول پخش تلویزیونی دروس دوره تحصیلی ابتدایی از طریق شبکه آموزش سیما

جدول پخش تلویزیونی دروس دوره تحصیلی ابتدایی از طریق شبکه آموزش سیما 

جدول پخش برنامه ها به شرح زیر میباشد:

هفته اول / ۱۰ اسفند

شنبه

۱۰.۳۰ فارسی اول

۱۰.۵۰ علوم سوم

۱۱.۳۰ فارسی پنجم

یک شنبه

۱۰.۳۰ ریاضی دوم

۱۰.۵۰ ریاضی چهارم

۱۱.۳۰ علوم ششم

دوشنبه

۱۰.۳۰ ریاضی اول

۱۰.۵۰ فارسی سوم

۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

سه شنبه

۱۰.۳۰ علوم اول

۱۰.۵۰ علوم پنجم

۱۱.۳۰ فارسی ششم

چهارشنبه

۱۰.۳۰ فارسی اول

۱۰.۵۰ ریاضی سوم

۱۱.۳۰ ریاضی ششم

پنج شنبه

۱۰.۳۰ علوم دوم

۱۰.۵۰ فارسی چهارم

۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

جمعه

۱۰.۳۰ فارسی دوم

۱۰.۵۰ ریاضی ششم

۱۱.۳۰ علوم چهارم