نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دومین جلسه کمیته سازماندهی ستاد پروژه مهر زارچ

تشکیل دومین جلسه کمیته سازماندهی ستاد پروژه مهر زارچ


تشکیل دومین جلسه کمیته سازماندهی ستاد پروژه مهر زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ دومین جلسه کمیته سازماندهی ستاد پروژه مهر با حضور اعضاء در دفتر رئیس اداره برگزار شد

" کمالی " رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با توجه به فرارسیدن آغاز سال تحصیلی جدید گفت: اولویت کمیته سازماندهی بر به کارگیری نیروی انسانی برابر دستورالعمل ابلاغی متمرکز است

وي افزود: يكي از اقدامات مهم آموزش و پرورش  زارچ در فصل تابستان پيگيري برنامه هاي پروژه مهر ، به خصوص سازماندهی نيروي انساني و فضاهاي آموزشي است كه اين پروژه مهم با دقت نظر خاصي و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارتخانه و اداراه كل آموزش و پرورش استان بنحو مطلوب اجرا شده است.