نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه کمیته تشویقی اداره آموزش و پرورش زارچ

تشکیل جلسه کمیته تشویقی اداره آموزش و پرورش زارچ


تشکیل جلسه کمیته تشویقی اداره آموزش و پرورش زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ جلسه کمیته تشویقی اداره آموزش و پرورش با حضور رئیس ، معاونین و کارشناسان امور اداری و ارزیابی عملکرد اداره آموزش و پرورش برگزار شد

در این جلسه مقرر گردید برای کلیه اعضای صندوق گل نرگس منطقه،  تشویقی صادر گردد