نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیز کارگاه رایانه آموزشگاه

تجهیز کارگاه رایانه آموزشگاه


تجهیز کارگاه رایانه آموزشگاه
با تشکیل  و مجهز شدن کارگاه رایانه مدرسه به 7دستگاه کامپیوتر
 دانش آموزان این آموزشگاه با فن آوری و کامپیوتر بیشتر آشنا می شوند