نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی منطقه ای متوسطه دوم

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی منطقه ای متوسطه دوممسابقات آزمایشگاهی علوم دهم وفیزیک سوم درروز دوشنبه مورخ 95/12/09درمحل آزمایشگاه مرکزی وپژوهش سرای شهید باقیان زارچ با حضور انتظاری معاون آموزشی ،مختاری کارشناس آموزش وداوران آقای غنی یی وخانمها بابایی وطاهری زاده در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.

شایان ذکر است در این مسابقات درهردورشته سه تیم سه نفره از دانش آموزان متوسطه دوم شرکت داشتند که دانش آموزان برتر این مسابقات به صورت یک تیم سه نفره در مسابقات مرحله استان که در اردیبهشت 96برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.