نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای دبیران و هنر آموزان هنرستان شهید رجایی

برگزاری جلسه شورای دبیران و هنر آموزان هنرستان شهید رجاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه شورای دبیران و هنرآموزان هنرستان شهید رجایی با حضور رئیس اداره،معاون آموزشی، معاون پرورشی و نماینده انجمن اولیاء با هدف گزارشی ازعملکرد روند مسائل آموزشی و پرورشی و بیان کمبود تجهیزات در رشته های کارگاهی برگزار شد.