نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسات کارگروه تخصصی فنی حرفه ای و کاردانش منطقه زارچ

برگزاری جلسات کارگروه تخصصی فنی حرفه ای و کاردانش منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین جلسه کارگروه فنی حرفه ای و کاردانش مورخ 24فروردین 1400 با حضور رئیس اداره، معاونین و کارشناسان فنی اداره در دفتر ریاست برگزار شد.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش وپرورش زارچ با تاکید خاص مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در اولین جلسه به بیان اهمیت هدایت تحصیلی دانش آموزان و حذب آنها به رشته های فنی حرفهای و کاردانش پرداخت.

دومین جلسه که مورخ 30 فروردین 1400  با حضور رئیس اداره، شورای معاونین، مدیران هنرستان و مشاوران برگزارگردید اعضا به بیان دیدگاه ها و نظرات خود مبنی بر هدایت تحصیلی صحیح و جذب دانش آموزان به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش پرداختند که خروجی آن 21 نکته خاص جهت تجزیه و تحلیل بیشتربرای جلسات بعدی مقررگردید.

گفتنی است چهار جلسه دیگر به منظورهدایت تحصیلی و جذب دانش آموزان به رشته های فنی حرفه ای و کاردانش تشکیل خواهد شد

همچنین مقررشد جلسه خاص مشترک با حضورروسای فنی حرفه ای شهرستان اشکذر و منطقه زارچ برگزارشود و مصوبات آن را در شورای آموزش و پرورش زارچ مطرح و درپایان گزارش جامع و کامل به اداره کل ارسال شود.