نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس منطقه

بازدید یک روزه معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "محمود زارع" معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان به اتفاق کارشناسان حوزه کاردانش و آموزش متوسطه این اداره کل، از تعدادی از مدارس متوسطه و پژوهشسرای منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه برنامه ها و طرح های مختلف آموزش متوسطه و کاردانش مدارس منطقه مورد بازدید و اظهار نظر کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

همچنین در پایان معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه در دومین نشست مدیران متوسطه منطقه زارچ در محل دبیرستان فاطمیه شرکت نمودند.

محمود زارع در این نشست ضمن بیان نقاط قوت و ضعف مدارس در بازدید کارشناسان،و تاکید بر تسلط مدیران بر آئین نامه ها دستورالعمل نمرات مستمر، تنظیم برنامه امتحانات، تغییر رشته و تغییر وضعیت دانش آموزان  را تشریح نمود.