نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور از دبستان اتباع محبت منطقه زارچ

بازدید نماینده مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور از دبستان اتباع محبت منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "سعیدکمیجانی" نماینده مرکز بین الملل و مدارس خارج از کشوربه همراه "ابراهیمی" رئیس اداره تکنولوژی و پیگیر امور تحصیل اتباع دراستان با"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ دیدار و گفتگوکردند.

در این بازدید با حضور در سر کلاس از روند آموزش و تدریس دانش آموزان اتباع درجریان قرار گرفتند.