نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده مدرسه خیری خاندان سلمان

بازدید نماینده مدرسه خیری خاندان سلمان


بازدید نماینده مدرسه خیری خاندان سلمان

  به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ   با حضور نماینده خیرین مدرسه ساز  از پیشرفت فیزیکی آموزشگاه خاندان سلمان  بازدید  به عمل آمد
در این بازدید رحیمی ، نماینده خیرین ، به همراه کمالی ، ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ از آموزشگاه بادید به عمل آوردند و از نزدیک به بررسی مسائل پرداختند