نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل به همراه رئیس حوزه امتحانات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه تکثیر و حوزهای امتحانی نهایی و داخلی مدارس زارچ

بازدید معاون آموزش متوسطه اداره کل به همراه رئیس حوزه امتحانات اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه تکثیر و حوزهای امتحانی نهایی و داخلی مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"سید علی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل،" توکلی" رئیس حوزه امتحانات اداره کل به همراهی رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه تکثیر امتحانات نهایی و حوزه های برگزاری امتحانات نهایی و داخلی منطقه زارچ بازدید نمودند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل با قدردانی از عوامل برگزاری امتحانات گفت: اولویت اصلی در دوره امتحانات فراهم نمودن محیطی آرام و حفظ آرامش ذهن و جسم دانش آموز است.