نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت نهضت سواد آموزی و معاونت پرورشی اداره کل از حوزه های امتحانات منطقه زارچ

بازدید معاونت نهضت سواد آموزی و معاونت پرورشی اداره کل از حوزه های امتحانات منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، معاونت نهضت سواد آموزی اداره کل، معاونت پرورشی اداره کل به همراه رئیس و کارشناس آموزش و حراست اداره آموزش و پرورش زارچ از حوزه های امتحانی نهایی پایه دوازدهم منطقه زارچ بازدید به عمل آوردند.

"مرآت امین الرعایا" معاونت نهضت سواد آموزی اداره کل در این بازدید ضمن عرض خدا قوت به همکاران نحوه برگزاری امتحانات را مطلوب اعلام کرد و گفت:امتحانات پایه دوازدهم تا تاریخ 1400/3/24 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.