نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین سازمان امور پناهندگی نروژی در ایران- NRC

بازدید مسئولین سازمان امور پناهندگی نروژی در ایران- NRC


بازدید مسئولین سازمان امور پناهندگی نروژی در ایران- NRC ، با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"دهقانی" نماینده سازمان امور پناهندگی در استان،"خانم زمانی" مسئول آموزش منطقه جنوب،" خانم بابا مرادی" مدیر پروژه موسسه کنشگران توسعه پارس با هدف ارزیابی مدرسه جهت بهسازی،تامین تجهیزات و حمایت از دانش آموزان پناهنده از دبستان شهید ابوترابی بازدید نمودند.