نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان بهاباد از گروه های پیشتازان مدارس منطقه

بازدید مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان بهاباد از گروه های پیشتازان مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان بهاباد همراه با سرکار خانم رحیمی سرگروه پرورشی منطقه زارچ،  با حضور در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی منطقه از گروه های پیشتازان دانش آموزی این مدارس بازدید و همراه با دانش آموزان مباحث و آموزش های پیشتازان و فرزانگان را مرور نمودند.