نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان زارچ

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان از ستاد اسکان زارچ 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مدیر کل آموزش و پرورش استان دکتر "دانافر" ، دکتر "غنی"دبیر ستاد اسکان فرهنگیان استان، " گلستانی" رئیس روابط عمومی اداره کل و "صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از روند پذیرش و اسکان فرهنگیان در زارچ بازدید نمودند.