نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید طرح فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی

بازدید طرح فلورایدتراپی دانش آموزان مقطع ابتدایی به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،ریاست اداره به اتفاق کارشناس تربیت بدنی و سلامت و کارشناس حراست از اجرای طرح وارنیش فلوراید مدارس ابتدایی بازدید نمودند.