نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه ها و اعضای گروه های آموزشی شاخه کار و دانش استان یزد از هنرستان های کاردانش شهرستان زارچ

بازدید سرگروه ها و اعضای گروه های آموزشی شاخه کار و دانش استان یزد از هنرستان های کاردانش شهرستان زارچبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ، سرگروه ها واعضای گروه های آموزشی استان یزد  در رشته کاردانش به منظور بررسی مسائل آموزشی وشناسایی مشکلات از هنرستان های کاردانش شهرستان زارچ بازدید نمودند.

 در ادامه طی جلسه ای در دفتر مدیریت آموزش و پرورش زارچ به ارائه گزارش و نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.