نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از کلاس های فوق برنامه دبستان شهیدان طاهریزاده

بازدید ریاست اداره از کلاس های فوق برنامه دبستان شهیدان طاهریزادهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محمد کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق معاونت آموزشی و کارشناس امتحانات از کلاس های فوق برنامه دبستان شهیدان طاهریزاده بازدید نمود.

ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ همچنین با حضور در جلسه انجمن این دبستان، از معلمان این آموزشگاه تقدیر نمود.