نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از طرح کارآموزی هنرجویان هنرستان شهیدرجایی

بازدید ریاست اداره از طرح کارآموزی هنرجویان هنرستان شهیدرجاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری"ریاست و "محمد حسن انتظاری" معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش منطقه به اتفاق  مدیر هنرستان شهید رجایی از هنرجویان این هنرستان که در محل نمایندگی ها و تعمیرگاه های خودروهای سبک و سنگین سطح شهرستان در حال گذراندن مهارت تعمیر فنی خودروهای سبک و سنگین می باشند بازدید نمودند.

شایان ذکر است درهنرستان شهید رجایی زارچ  78  هنر جو در رشته های تعمیر خودروهای سبک و سنگین در حال مهارت آموزی هستند.