نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از طرح سباح دانش آموزان ابتدایی

بازدید ریاست اداره از طرح سباح دانش آموزان ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محمدکمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، عباسعلی سرداری کارشناس حراست،مرتضی صادقی کارشناس تعاون ومجتبی مطهری کارشناس تربیت بدنی از طرح آموزش شنا(سباح) دانش آموزان پایه سوم ابتدایی منطقه در محل استخر کلانتریان بازدید نمودند.

در این طرح که از ابتدای مردادماه آغاز شد،قریب به 60 دانش آموز پایه سوم مقطع ابتدایی منطقه طی 12 جلسه زیر نظر مربیان مجرب مهارت شنا را آموزش دیدند.