نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید خانم آذری فرد از مدارس شهید صمدی و دوستی زارچ

بازدید خانم آذری فرد از مدارس شهید صمدی و دوستی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،بازدید از دبستان های شهید صمدی و دوستی با حضور آذری فرد " سرگروه استان بهمراه خانم کهدویی ،انتظاری" معاون آموزشی ،بیات " کارشناس ابتدایی زارچ صورت گرفت .