نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید حوزه معاونت ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس منطقه

بازدید حوزه معاونت ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مدارس منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کارشناسان و روسای ادارات حوزه معاونت ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به اتفاق راهبران آموزشی ابتدایی از مدارس ابتدایی منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه طرح ها و برنامه های آموزش ابتدایی منطقه زارچ مورد بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش قرار گرفت.

همچنین پس از بازدید مدارس و در  جلسه ای با حضور ریاست اداره آموزش و پرروش زارچ  مسائل و مشکلات آموزش ابتدایی منطقه مورد بحث قرار گرفت.