نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی

بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در راستای توجه ویژه به امر سوادآموزی و ریشه‌کنی بیسوادی در منطقه زارچ با هدف ایجاد انگیزه در میان سوادآموزان، مربیان، بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی با حضور "حسین صفری"رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،"محسن زارع" معاون پرورشی اداره،" نعیمه نادی" کارشناس نهضت سواد آموزی اداره آموزش و پرورش زارچ بعمل آوردند و ازنزدیک با نحوه تدریس آموزش دهندگان آشنا شدند.

ر ئیس آموزش و پرورش منطقه زارچ گفت: امسال در این منطقه تعداد42 کلاس با 118 نفر در حال سواد آموزی هستند. 

حسین صفری افزود: از این تعداد 42 نفر در سواد آموزی ، 24 نفر در دوره انتقال ، 9 نفر در دوره تحکیم و 43 نفر اتباع مشغول به تحصیل می باشند.