نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پیش دبستانی راه بهشت و فاطمیه زارچ

بازدید از پیش دبستانی راه بهشت و فاطمیه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،سرکار خانم بیات کارشناس آموزش ابتدایی به همراه سرکار خانم اقبالی کارشناس امور اداری و مشارکتهای مردمی از فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی فاطمیه و راه بهشت زارچ بازدید نمودند.