نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه آسفالت دبستان شهید محمد کریمی و شهید عامل هوشمند

بازدید از پروژه آسفالت دبستان شهید محمد کریمی و شهید عامل هوشمندبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره به اتفاق، معاونت پشتیبانی،کارشناس حراست و کارشناس بودجه اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در دبستان شهید محمد کریمی و شهید عامل هوشمند  از مراحل اجرای پروژه آسفالت این دبستان که با همکاری اداره نوسازی مدارس در حال اجراست بازدید نمودند.