نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش دانش آموزان پایه اول منطقه زارچ

بازدید از پایگاه سنجش دانش آموزان پایه اول منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون آموزشی وکارشناس حراست از پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی دانش آموزان پایه اول واقع در آموزشگاه شهید دهستانی بازدید به عمل آوردند و در جریان مراحل سنجش و کیفیت انجام کار قرار گرفتند.