نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مرکز خدمات مشاوره ای منطقه

بازدید از مرکز خدمات مشاوره ای منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره به اتفاق زارع معاونت پرورشی و جهانمنش کارشناس مشاوره اداره آموزش و پرورش از مرکز مشاوره واقع درمحل دارالقرآن و کانون شهید صدوقی زارچ بازدید نمودند.

مرکز خدمات مشاوره ای هر هفته پنجشنبه، با حضور مشاوران منطقه، جناب آقای بابایی و خانمها جعفریان و میرجلیلی آماده ارائه خدمات مشاوره ای به اولیاء و دانش آموزان در زمینه های تحصیلی،خانواده، فردی و... می باشد.