نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مراکز پیش دبستانی زارچ

بازدید از مراکز پیش دبستانی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، بازدید از مراکز پیش دبستانی با حضور " بیات " کارشناس ابتدایی ، " اقبالی " کارشناس مشارکتها جهت پیگیری مسائل آموزشی و نظارت بر عملکرد مراکز صورت پذیرفت .