نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس تحت پوشش اسکان

بازدید از مدارس تحت پوشش اسکان


بازدید از مدارس تحت پوشش اسکان
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ  در این بازدید کمالی ریاست آموزش و پرورش زارچ از نزدیک به برررسی مشکلات و مسائل مسافرین پرداخت