نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس ابتدایی مجری طرح شهاب

بازدید از مدارس ابتدایی مجری طرح شهاببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کارشناسان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان به اتفاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه، ضمن بازدید از مدارس مجری طرح شهاب انتقادات و پیشنهادات معلمان و مدیران مجری این طرح را دریافت نمودند.