نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح یزد شناسی دبستان شهید محمدکریمی

بازدید از طرح یزد شناسی دبستان شهید محمدکریمیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، انتظاری معاونت آموزشی منطقه و بیات کارشناس آموزش ابتدایی از طرح یزد شناسی دبستان شهید محمد کریمی سرچشمه بازدید نمودند.