نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح رشد مدار دبستان شهید عامل هوشمند

بازدید از طرح رشد مدار دبستان شهید عامل هوشمندبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،ریاست اداره بهمراه کارشناسان پرورشی و تربیت بدنی از طرح رشد مدار در دبستان شهید عامل هوشمند بازدید نمودند.

کمالی ریاست اداره دراین نشست ضمن تقدیر و تشکراز برگزاری این طرح، مهارت در تعامل با خانواده و یادگیری آن را یکی از ملزومات زندگی دانست.

شایان ذکر است در قالب طرح رشد مدار، سرکار خانم جعفریان مشاور و مدرس دوره والدین دانش آموزان را با مهارتهای ارتباطی ،افسردگی و مهارتهای زندگی آشنا می نمایند.